Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสุกรี แข็งแรง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติตำบล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
โปรดเฝ้าระวัง! กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรือง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) พื้นที่จังหวัดกระบี่ มีผลกระทบ 18 - 20 กันยายน 2563 (ดู : 206)
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนกำหนดการ (เฉพาะหมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน) การประชุมประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (หมู่อื่นๆ กำหนดการเช่นเดิม) (ดู : 189)
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ดู : 185)
ประชาสัมพันธ์...ช่องทางเพื่อรับทราบข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ จาก...กรมบัญชีกลาง (ดู : 133)
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 135)
ขอเชิญนำสนุข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (ฟรี) ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2563 (ดู : 264)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 26)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 33)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง การขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 20)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 18)
ประกาศ เทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 72)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วย วิธีประกวดราค(e-bidding) (ดู : 63)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดับเพลิงไฟไหม้ศาลาเอนกประสงค์ของโรงแรมลันตา รีสอร์ท หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดทำความสะอาดถนนและเก็บกวาดสิ่งกีดขวางที่คลื่นซัดขึ้นจากน้ำทะเลหนุนสูง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดทำประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (พื้นที่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ณ มัสยิดบ้านสมพรพรุกม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการนำรถไถเกลี่ยเก็บกวาดพื้นที่และเก็บป้ายที่ติดตั้ง ณ แหลมคอกวาง บริเวณพื้นที่สาธารณะหาดคอกวาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
สำนักงาน จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (ดู : 455)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 217)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 178)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 169)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา (ดู : 223)
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 328)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลศาลาด่าน
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs