Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกิตติศักดิ์ หิรัญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ¤ แผนพัสดุประจำปี
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ การประเมินผลแผนพัฒนา
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ¤ แผนการใช้จ่ายเงิน
  ¤ คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  ¤ แผนการจัดหาพัสดุ
  ¤ การติดตาม/ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ¤ เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานผลการดำเนินงาน
  ¤ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  ¤ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ¤ รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  ¤ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  ¤ รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  ¤ รายงานการประชุมสภา
  ¤ ประกาศ
  ¤ เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ¤ แผนพัฒนาบุคลากร
  ¤ การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  ¤ คุณธรรม จริยธรรม
  ¤ ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  ¤ นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  ¤ รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ¤ ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  ¤ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ¤ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  ¤ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  ¤ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ¤ มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ¤ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  ¤ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ¤ การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (ชิม ช้อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000 บาท) (ดู : 207)
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี พ.ศ. 2563 (ดู : 159)
กรมทางหลวงชนบท ประกาศขอเชิญประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 195)
กรมทางหลวงชนบท ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 132)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 143)
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) (ดู : 112)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 57)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 63)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง การขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 42)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 35)
ประกาศ เทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 85)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วย วิธีประกวดราค(e-bidding) (ดู : 85)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการจัดระเบียบสองข้างทางถนนบริเวณ(กม.8-กม.9)บ้านคลองโขง และพื้นที่สาธารณะพื้นที่ตำบลศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการเก็บขยะตกหล่น ณ บริเวณสองข้างทางถนนตลอดเขื่อนเส้นทางไปหาดคอกวาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมกิจกรรม big cleaning day เก็บขยะทะเลทำความสะอาดชายหาดเตรียมพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเกาะลันตา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมการจัดงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี ฮ.ศ. 1442 (พ.ศ. 2564)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 244)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.กระบี่ (ดู : 184)
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 253)
สำนักงาน จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (ดู : 496)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 249)
แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 203)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลศาลาด่าน
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs