Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสุกรี แข็งแรง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติตำบล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 121)
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี๑๐๐) : ข่าวสารจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ (ดู : 270)
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภายใต้ชื่อ  (ดู : 181)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 158)
ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) (ดู : 239)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ดู : 139)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศ เทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 39)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วย วิธีประกวดราค(e-bidding) (ดู : 39)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 36)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงแนวเขตกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตลงสู่ทะเล ม.2  (ดู : 31)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๓
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการช่วยเหลือดับเพลิงไหม้ บริเวณหน้ากนกวรรณทัวร์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ดำเนินการตัดเก็บขนกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางเส้นทางจราจรบริเวณทางเท้าข้างถนนตรงข้ามไปรษณีย์เกาะลันตา พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 282)
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ภาคความรู้ทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ดู : 196)
จังหวัดกระบี่ โดย สนง.ทสจ.กระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ "๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (ดู : 247)
ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 273)
เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (ดู : 142)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (ดู : 108)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลศาลาด่าน
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs