Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายกิตติศักดิ์ หิรัญ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ¤ แผนพัสดุประจำปี
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ การประเมินผลแผนพัฒนา
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ¤ แผนการใช้จ่ายเงิน
  ¤ คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  ¤ แผนการจัดหาพัสดุ
  ¤ แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  ¤ เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานผลการดำเนินงาน
  ¤ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  ¤ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  ¤ รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
  ¤ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.
  ¤ รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  ¤ การประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ¤ แผนพัฒนาบุคลากร
  ¤ การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  ¤ คุณธรรม จริยธรรม
  ¤ ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  ¤ นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  ¤ รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ¤ ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  ¤ องค์กรแห่งการเรียนรู้
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  ¤ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  ¤ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  ¤ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ¤ มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ¤ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  ¤ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  ¤ การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เครียข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง...เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ดู : 213)
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 1/เพิ่มเติมครั้งที่ 1, เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 173)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๔/๔) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ (ส.ถ./ผ.ถ.๔/๕) (ดู : 136)
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 213)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 156)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 171)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) (ดู : 26)
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (ดู : 37)
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 42)
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล ทั้งสิ้นรวม 5 รายการ โดย วิธีการประมูลด้วยวาจา (ดู : 72)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน (ดู : 79)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะหาดพระแอะ และร่วมเก็บขยะกับกลุ่มเด็กๆ เยาวชนตำบลศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทต.ศาลาด่าน ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตและหนังสือรับรอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมการจัดงานเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี ฮ.ศ. 1442 (พ.ศ. 2564)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 2/2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 114)
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 308)
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 270)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด อบจ.กระบี่ (ดู : 203)
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 266)
สำนักงาน จ.ส.ท. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 (ดู : 516)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดคลองโขง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลศาลาด่าน
  กระดานสนทนา เทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs