Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบาย/รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
   ¤ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (30 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น. ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา) (ดู : 105) 27 ม.ค. 2566
ประกาศ “ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อเทศบาลตำบลศาลาด่าน” (ติอต่องานกองช่าง) (ดู : 103) 26 ม.ค. 2566
ประกาศ “ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑/๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒” (ดู : 111) 25 ม.ค. 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 (ดู : 176) 26 ธ.ค. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (27 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. ณ วัดศาลาด่าน) (ดู : 133) 23 ธ.ค. 2565
ศาลาด่านปลอดภัย (ทุกคนปลอดภัย) ร่วมกัน สวมหมวกนิรภัย 100% (ดู : 128) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศ “ลงพื้นที่สำรวจป้ายและสถานประกอบการ ประจำปี 2566” (ดู : 129) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศ “การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566” (ดู : 110) 2 ธ.ค. 2565
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวน ร่วม “จิตอาสา” Big Cleaning Day เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (ดู : 116) 30 พ.ย. 2565
ประกาศ “การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน และเปลี่ยนแปลงข้อความป้าย” เขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 81) 21 พ.ย. 2565
วิธีจัดการ “ขยะในครัวเรือน” และ “ขยะเฉพาะกิจ” (ดู : 73) 18 พ.ย. 2565
ขอเชิญชาวอำเภอเกาะลันตา เข้าร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบโลโก้ “ศาลาด่านโมเดล” ชิงเงินรางวัล (ดู : 89) 9 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีภาษี 2566 (ดู : 156) 31 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ "รับลงทะเบียนคนพิการในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน" (รายใหม่) (ดู : 105) 11 ต.ค. 2565
ประกาศ “การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 และการรับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 99) 3 ต.ค. 2565
ประกาศ “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (ดู : 91) 30 ก.ย. 2565
ประกาศ “บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” (ดู : 93) 30 ก.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกพื้นที่ในตำบลศาลาด่าน นำมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (รับบริการฟรี) รอบเก็บตก (ดู : 126) 27 ก.ย. 2565
ประกาศ “การออกหนังสือรับรองของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ในการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉนดที่ดินของประชาชนในพื้นที่” (ดู : 163) 19 ก.ย. 2565
กำหนดการกิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 121) 17 ส.ค. 2565
ประกาศ “รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565” (ดู : 190) 5 ส.ค. 2565
ข้อควรรู้ “โรคฝีดาษวานร/ฝีดาษลิง Monkeypox” (ดู : 131) 5 ส.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน "อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง" (ดู : 121) 12 ก.ค. 2565
ระเบียบการแข่งขันกีฬา “ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง” เทศบาลตำบลศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 133) 8 ก.ค. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 65) (ดู : 175) 29 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (1 ก.ค. 65 พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน) (ดู : 180) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน (วันที่ 28 มิ.ย. 65) (ดู : 167) 27 มิ.ย. 2565
ประกาศ “ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565” (ดู : 220) 27 มิ.ย. 2565
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู : 179) 26 มิ.ย. 2565
ขอเชิญร่วม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน "โครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมประจำตำบลศาลาด่าน" (20 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น ณ อาคารป้องกันฯ) (ดู : 180) 18 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (16 มิ.ย. 65 พร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพระแอะ) (ดู : 171) 15 มิ.ย. 2565
15 มิถุนายน 2565 วันไข้เลือดออกอาเซียน (ดู : 168) 15 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ ต.ศาลาด่าน โปรดชำระภาษี ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65 (ดู : 175) 10 มิ.ย. 2565
ขอให้ประชาชน อย่าตื่นตระหนก เป็นเพียงการจำลองสถานการณ์เท่านั้น การฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในวันที่ 15 มิ.ย. 65 ณ สวนสาธารณะ หาดพระแอะ (ดู : 177) 10 มิ.ย. 2565
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย (9 มิ.ย. 65 พร้อมกันเวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะหาดพระแอะ) (ดู : 159) 8 มิ.ย. 2565
เปิดรับสมัคร อบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรระยะสั้น "การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและบุคลิกภาพเพื่อการเล่าเรื่องเมืองลันตา" (ดู : 147) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศ "ปิดศูนย์พักคอย (Community Isolation, (CI)) ระดับตำบล" : เทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 219) 18 เม.ย. 2565
ใช้รถใช้ถนนช่วง "เทศกาลสงกรานต์" อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... (ดู : 196) 10 เม.ย. 2565
ประกาศ "การเปิด - ปิด ภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 225) 31 มี.ค. 2565
ประกาศ "ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน" (ดู : 232) 29 มี.ค. 2565
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและได้รับความช่วยเหลือเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (ดู : 206) 14 มี.ค. 2565
ประกาศ "ขยายเวลาประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565" (ดู : 239) 21 ก.พ. 2565
ประกาศ "ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565" (ดู : 263) 28 ม.ค. 2565
ประกาศ "ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565" (ดู : 200) 28 ม.ค. 2565
ประกาศ "เปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 330) 7 ม.ค. 2565
ประกาศ "ประกาศยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน" กรณีความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2910 (โควิด-19) (ดู : 304) 5 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน)” (ดู : 304) 2 ม.ค. 2565
ทต.ศาลาด่าน รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ปีงบ 2566 และผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากที่อื่นเข้าทะเบียนบ้านในตำบลศาลาด่าน (รับลงทะเบียนช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 30 ก.ย. 65) (ดู : 331) 30 ธ.ค. 2564
7 วัน ช่วงส่งท้ายปีเก่า 2564 ต้อนรับปีใหม่ 2565 ทุกคนจะปลอดภัย ถ้าหาก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” (ดู : 299) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศ "จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation, (CI)) ระดับตำบล ณ บริเวณหน้าสวนสาธารณะหาดพระแอะ" (ดู : 293) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศ "บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2565" (ดู : 370) 30 พ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 327) 24 พ.ย. 2564
ลอยกระทง 2564 ปีนี้ ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนร่วม "ลอยกระทง" ออนไลน์ (ดู : 275) 19 พ.ย. 2564
ขอเชิญชวนร่วมการต้อนรับ คณะรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2564 โดยร่วมมือเก็บกวาดขยะ รักษาความสะอาด บริเวณบ้าน หน้าบ้าน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ดู : 289) 12 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 366) 11 พ.ย. 2564
ขอเชิญพี่น้องประชนชนตำบลศาลาด่าน ที่สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมตรวจคัดกรองโควิด-19 และตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 (ดู : 337) 31 ต.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน รับบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บ้านที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 321) 28 ต.ค. 2564
คำแนะนำจากแพทย์ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อโรงพยาบาลให้กลับกักตัวพักฟื้นที่บ้าน (ดู : 292) 27 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง และพื้นที่อื่นตำบลศาลาด่าน (กลุ่มเสี่ยงและตรวจครั้งที่ 2 โควิด-19) ในวันที่ 25 ต.ค. 64 เริ่มเวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 351) 22 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง ร่วมมือไปรับการตรวจเชื้อโควิด19 ในวันที่ 18 ต.ค. 64 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 348) 17 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs