Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายสุกรี แข็งแรง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติตำบล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โปรดเฝ้าระวัง! กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรือง พายุระดับ 3 (โซนร้อน) พื้นที่จังหวัดกระบี่ มีผลกระทบ 18 - 20 กันยายน 2563 (ดู : 205) 16 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเลื่อนกำหนดการ (เฉพาะหมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน) การประชุมประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (หมู่อื่นๆ กำหนดการเช่นเดิม) (ดู : 189) 15 ก.ย. 2563
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (ดู : 185) 14 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์...ช่องทางเพื่อรับทราบข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ จาก...กรมบัญชีกลาง (ดู : 133) 11 ก.ย. 2563
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 135) 11 ก.ย. 2563
ขอเชิญนำสนุข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน (ฟรี) ตามโครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปี 2563 (ดู : 264) 8 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่อง การเข้าพื้นที่ดำเนินการสำรวจ รังวัด พร้อมจัดทำหมุดอ้างอิงแและจุดควบคุมภาพถ่าย จากกองสำรวจและแผนที่ กรมเจ้าท่า (ดู : 309) 2 ก.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ขอขยายเวลาฃำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 154) 26 ส.ค. 2563
แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่อโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง – เกาะลันตาน้อย (อ่านรายละเอียด) (ดู : 259) 18 ส.ค. 2563
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 133) 11 ส.ค. 2563
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี๑๐๐) : ข่าวสารจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ (ดู : 303) 5 ส.ค. 2563
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ภายใต้ชื่อ (ดู : 213) 14 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 170) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441) (ดู : 277) 11 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ดู : 150) 29 พ.ค. 2563
แบบฟอร์ม : เกณฑ์ประเมินตามมาตรการผ่อนปรนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ (ดู : 366) 8 พ.ค. 2563
แบบรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ดู : 185) 17 เม.ย. 2563
ประกาศขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 254) 1 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (ดู : 648) 12 ก.พ. 2563
กำหนดห้วงเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ สำหรับปีการประมง 2563 – 2564 พ.ศ. 2564 (ดู : 373) 31 ม.ค. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู : 474) 30 ม.ค. 2563
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (ดู : 341) 28 ม.ค. 2563
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (ดู : 446) 27 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ข้อกำหนดการเข้าใช้บริการในเขตพื้นที่สวนสาธารณะหาดพระแอะ (ดู : 405) 14 ม.ค. 2563
ประกาศ สนง.อุตสาหกรรม จ.กระบี่ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (ดู : 388) 9 ม.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ดู : 259) 20 ธ.ค. 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน (ดู : 297) 11 ธ.ค. 2562
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ดู : 95) 26 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (ดู : 336) 19 พ.ย. 2562
ขอความร่วมมือในการทิ้งขยะ (ดู : 717) 12 พ.ย. 2562
สแกน QR Code เข้าดูข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบเดือนตุลาคม 2562 (ได้ที่นี่) (ดู : 101) 8 พ.ย. 2562
## ข่าวดี กยศ. "โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์" (ดู : 85) 8 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวง จาก พมจ.กระบี่ (ดู : 94) 5 พ.ย. 2562
สแกน QR Code แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ได้ที่นี่) (ดู : 94) 4 พ.ย. 2562
สแกน QR Code แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ได้ที่นี่) (ดู : 87) 4 พ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (ดู : 72) 25 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 👉 รายเก่า (เคยได้รับเงินแล้ว) 👉 รายใหม่ (ไม่เคยได้รับเงิน) (ดู : 309) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 263) 22 ต.ค. 2562
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน และที่ย้ายทะเบียนบ้านมาจากที่อื่น) (ดู : 286) 16 ต.ค. 2562
ขอเชิญเข้าชม คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 431) 15 ต.ค. 2562
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (กองคลัง อบต.ศาลาด่าน โดยงานจัดเก็บรายได้) (ดู : 274) 11 ต.ค. 2562
การเปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 62 - 30 กันยายน 63) (ดู : 329) 11 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำสั่ง อบต.ศาลาด่าน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 82) 10 ต.ค. 2562
ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 481) 9 ต.ค. 2562
ข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน (ดู : 355) 7 ต.ค. 2562
โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) (ดู : 206) 4 ต.ค. 2562
สแกน QR Code แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ได้ที่นี้ (ดู : 289) 1 ต.ค. 2562
เปิดรับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) จาก ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จ.สงขลา (ดู : 112) 20 ก.ย. 2562
บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ประจำปีนอกสถานที่ (พื้นที่อำเภอเกาะลันตา) จาก สนง.สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม (ดู : 515) 20 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ ถึง นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2562 - 2563 (ดู : 256) 18 ก.ย. 2562
ขอเชิญชวน "รับกล้าไม้ฟรี" โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูการเพิ่มพื้นที่ป่าจังหวัดกระบี่ จาก สนง.ทสจ.กระบี่ (ดู : 123) 13 ก.ย. 2562
สแกน QR Code แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ที่นี้ (ดู : 203) 12 ก.ย. 2562
สแกน QR Code ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 อบต.ศาลาด่าน ได้ที่นี้ (ดู : 274) 10 ก.ย. 2562
แผ่นพับ "รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของคนศาลาด่าน" (ดู : 188) 9 ก.ย. 2562
ขอเชิญ ร่วมชม ร่วมเชียร์ และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (กดดูรายละเอียด) (ดู : 92) 15 ส.ค. 2562
กำหนดการรับแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ตำบลศาลาด่าน (กดดูรายละเอียด) (ดู : 107) 11 ส.ค. 2562
ขอเชิญ นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน (บริการฟรี) กดดูรายละเอียด (ดู : 386) 9 ส.ค. 2562
ขอเชิญชวน สมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รับสมัครทุกวันที่ 1 - 10 ของเดือน (กดดูรายละเอียด) (ดู : 193) 8 ส.ค. 2562
ขอเชิญ นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมัน (ฟรี) (ดู : 95) 3 ส.ค. 2562
ขอเชิญพี่น้องประชาชนตำบลศาลาด่าน หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 92) 1 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs