Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ ...
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  ¤ รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอเชิญพี่น้องประชาชนพื้นที่ ต.ศาลาด่าน นำสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ให้บริการฟรี) ***กดเข้าดูรายละเอียด (ดู : 129) 21 มิ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.๕๐-๐๐๑ สามแยกบ่อขยะ – สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว สะพานไทร) หมู่ที่ ๒, ๓ และ หมู่ที่ ๔ ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ส่องกิจก่อสร้าง (ดู : 154) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศ "ปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของ ทต.ศาลาด่าน" (ดู : 122) 11 มิ.ย. 2564
ทต.ศาลาด่าน “รับลงทะเบียนคนพิการ” ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (ดู : 145) 28 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน "อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง” (ดู : 185) 25 พ.ค. 2564
สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ประกาศแจ้งเตือน ให้ระวังในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 พ.ค. 64 (กดดูรายละเอียด) (ดู : 157) 25 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ท่านใดฉีดวัคซีนโควิด19แล้ว มาร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กัน (ดู : 148) 21 พ.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ลงทะเบียนสมัครมาตรฐาน SHA เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (ดู : 128) 21 พ.ค. 2564
แผนที่ "แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ ตำบลศาลาด่าน" (ดู : 100) 11 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ::> สำหรับคนพิการพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ที่มีความต้องการกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก) สามารถส่งแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลา ราชการเท่านั้น (ดู : 161) 6 พ.ค. 2564
ประกาศขอขยายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564) (ดู : 141) 30 เม.ย. 2564
รณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยและป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 157) 30 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน และการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ดู : 168) 29 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนกรณีพิเศษของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 183) 19 เม.ย. 2564
ร่วมกันลดโอกาส การแพร่ระบาดโควิด19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากบ้านหรือพบปะผู้คน (ดู : 172) 17 เม.ย. 2564
ใช้รถใช้ถนนช่วง "เทศกาลสงกรานต์" อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... (ดู : 215) 9 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การลดภาษี 90% และขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 219) 10 ก.พ. 2564
รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 217) 5 ก.พ. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวางฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ละลานตาคอนกรีต (ดู : 252) 5 ก.พ. 2564
ทต.ศาลาด่าน ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 (ดู : 170) 26 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้ามัสยิดสมพรพรุกม - กุโบร์ โดยผู้รับจ้าง หจก.เจริญพันธ์ ลันตา ค้าไม้ (ดู : 159) 19 ม.ค. 2564
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 146) 15 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 164) 11 ม.ค. 2564
ทต.ศาลาด่าน เริ่มดำเนินงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย 4245 ลงสู่ทะเล ม.2 ต.ศาลาด่าน โดยผู้รับจ้าง หจก.ศิลาหลักชัย (ดู : 178) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ "รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2565 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน) (ดู : 166) 6 ม.ค. 2564
ประกาศ “เลื่อนการจัดโครงการเมาว์ลิดประจำตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฺฮ.ศ. 1442)” ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่สภาวะปกติ (ดู : 174) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 172) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศ "ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ปี ๒๕๖๓ (เจ้าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน) (ดู : 235) 29 ธ.ค. 2563
ทต.ศาลาด่าน ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ "ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย... ร่วมใส่ใจเพื่อนร่วมทาง... และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน COVID-19 (ดู : 160) 29 ธ.ค. 2563
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอความร่วมมือในการทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเภท และถูกต้อง ในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 165) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ “เลื่อนการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน : กิจกรรมทำเบเกอรี่โฮมเมด” จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ปกติ (ดู : 144) 29 ธ.ค. 2563
ทต.ศาลาด่าน กำหนดจัดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 185) 27 ธ.ค. 2563
“แมส หน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้ว” ซึ่งเป็นขยะอันตราย ขอความร่วมมือใส่ถุงมัดให้แน่นนำไปทิ้งในถังขยะสีแดง ณ สนง.เทศบาลตำบลศาลาด่าน หรือ รพ.สต.ศาลาด่าน หรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน (ดู : 164) 25 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ถึง ผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการ ณ สนง.เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่เข้ามารับบริการ (ดู : 201) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ณ สวนสาธารณะหาดพระแอะ (ดู : 172) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 179) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (ดู : 200) 23 ธ.ค. 2563
ปิดรับสมัคร “กิจกรรมทำเบเกอรี่โฮมเมด” โครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน (เนื่องจากผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว) (ดู : 176) 22 ธ.ค. 2563
เปิดรับสมัคร "ประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน" เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน : กิจกรรมการทำเบเกอรี่โฮมเมด” (ดู : 154) 18 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (ดู : 173) 4 ธ.ค. 2563
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) : 1 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64 (ดู : 326) 4 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลศาลาด่าน (ดู : 137) 2 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เครียข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง...เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม (ดู : 261) 23 พ.ย. 2563
ประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของ ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ เขตเลือกตั้งที่ 1/เพิ่มเติมครั้งที่ 1, เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 228) 18 พ.ย. 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ ที่ได้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๔/๔) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.กระบี่ และนายก อบจ.กระบี่ (ส.ถ./ผ.ถ.๔/๕) (ดู : 249) 17 พ.ย. 2563
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เข้าร่วมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 271) 17 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (ดู : 224) 16 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 242) 12 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน "คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 10" (ดู : 288) 9 พ.ย. 2563
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๗) (ดู : 263) 9 พ.ย. 2563
กรมทางหลวงชนบท ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นการประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 244) 9 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (ชิม ช้อป ลด 50% ทั่วไทย สูงสุด 3,000 บาท) (ดู : 306) 20 ต.ค. 2563
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศแหล่งท่องเที่ยวปลอดบุหรี พ.ศ. 2563 (ดู : 233) 19 ต.ค. 2563
กรมทางหลวงชนบท ประกาศขอเชิญประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 285) 16 ต.ค. 2563
กรมทางหลวงชนบท ประกาศสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง - ตำบลเกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 225) 16 ต.ค. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 224) 15 ต.ค. 2563
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ 1) (ดู : 164) 14 ต.ค. 2563
ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (ดู : 259) 12 ต.ค. 2563
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน พื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ มัสยิดบ้านคลองโขง (ดู : 155) 12 ต.ค. 2563
ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ดู : 245) 9 ต.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs