Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติตำบล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อที่ดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 8) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตลงสู่ทะเล ม.2 (ดู : 8) 19 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงแนวกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่านโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 24) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงแนวกุโบร์ ม.2 ต.ศาลาด่านโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 23) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 32) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) (ดู : 26) 26 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๒๔๕ ลงสู่ทะเล ม.๒ ต.ศาลาด่าน (ดู : 19) 26 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตสาธารณะจากถนนทางหลวงแผ่นดิน สาย ๔๒๔๕ ลงสู่ทะเล ม.๒ ต.ศาลาด่าน (ดู : 16) 22 พ.ค. 2563
ประกาศราคากลางจัดอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) (ดู : 15) 19 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 27) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 31) 28 เม.ย. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 29) 28 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirut Disease 2019 (COVID 19) ) กิจกรรม จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (ดู : 30) 23 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 29) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ่อขยะ - สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว - บ่อขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30) 2 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานไทร-บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 28) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เร่ือง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ่อขยะ-สะพานไทร (เชื่อมต่อสายคลองดาว-บ่อขยะ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 27) 4 มี.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสำนักปลัด งานเทศกิจ จำนวน 1 คัน (ดู : 40) 25 ก.พ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง จำนวน 1 คัน (ดู : 37) 25 ก.พ. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 58) 13 ม.ค. 2563
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 55) 13 ม.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ดู : 65) 29 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ดู : 63) 28 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 68) 28 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 65) 15 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เปลียนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในความรับผิดชอบของ อบต.ศาลาด่าน กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา ม.๑ (บ่อคุรี) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 69) 11 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง (คก.จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จ) ) (ดู : 64) 1 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปีงบประาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 61) 27 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 24 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คก. จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 19 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องประกาศเปิดเผยราคากลาง (คก.จ้างเหมาบริการจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(จ) ) (ดู : 65) 13 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 73) 5 ก.ย. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล) สา่ยสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 3 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบ ประปา ม.๔ บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 30 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ คก.จ้างบริหารจัดการระบบกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน (จ้างเหมาบริการ จัดการระบบการกำจัดขยะประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน ระยะเวลา ๑ เดือน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 29 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 58) 24 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายบ่อขยะ(จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 23 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 59) 22 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 21 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบริเวณสนามและอัฒจันทร์ที่นั่งสำรองสนามกีฬาบ้านทุ่งหยีเพ็ง (ดู : 57) 16 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการจัดการระบบการกำจัดขยะ ประจำสถานีขนถ่ายขยะ ตำบลศาลาด่าน โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 16 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง โดยการประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (ดู : 54) 14 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม เพื่อใช้ในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ดู : 58) 13 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา (สนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ, สนามวอลเลย์บอล, สนามเปตอง) ดูแลความสะอาด ดูแลสนามตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ดู : 56) 13 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ดู : 52) 13 ส.ค. 2562
ประกาศ อบต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ 2 (บ้านพระแอะ) ต.ศาลาด่าน (ดู : 55) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา เสื้อกีฬา ถ้วยรางวัล ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ดู : 56) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต (ค.ส.ล.) สายสะพานไทร ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการตกแต่งภายในและภายนอกสำนักงาน กิจกรรมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายใน อบต.ศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 9 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขัน กีฬา อบต.ศาลาด่านเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 (ดู : 53) 23 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (ดู : 55) 23 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 58) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับรับ - ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 55) 10 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง สำหรับรับ - ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมในการเดินทางไปทำการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ รุ่นอายึไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 (ดู : 55) 10 ก.ค. 2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ดู : 54) 5 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายบ่อขยะ (จัดซื้อที่ดิน) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 4 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา ม.4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (ดู : 63) 20 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (คันที่ ๓) (ดู : 55) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (คันที่ ๒) (ดู : 59) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง สำหรับพาเด็กนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ (คันที่ ๑) (ดู : 66) 14 มิ.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs