Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ ...
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
  ¤ รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมใจรวมพลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ครั้งที่ 2) : ฉีดแล้ว OK
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 193 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

เทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมใจรวมพลังรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ครั้งที่ 2) : ฉีดแล้ว OK

     ::> วันที่ 10 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท เกาะลันตา นายกิตติศักดิ์ หิรัญ ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ซึ่งพร้อมใจกันรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วัคซีนเข็มที่ 2) เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถเปิดการท่องเที่ยวเกาะลันตา มีประชาชนพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ทุกพื้นที่ตามการนัดหมายรับวัคซีนครั้งที่ 2 ไปร่วมรับบริการ โดยการรับการฉีดวัคซีนผ่านไปด้วยดี พร้อมกันนี้ยังได้รับเอกสารรับรองการได้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย กลับบ้าน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ทั้งมีทะเบียนในอำเภอเกาะลันตา และมีทะเบียนบ้านที่อื่น ซึ่งอาศัยอยู่อำเภอเกาะลันตา รวมพลังกันลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถกดผ่าน Link นี้ >> http://61.19.151.221:8000<< เพื่อให้อำเภอเกาะลันตา กลับมาเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่รุ่งเรืองอีกครั้ง ซึ่งการที่จะสามารถเปิดการท่องเที่ยวได้เร็วเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับที่ทุกท่านร่วมช่วยกัน โดยรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งอำเภอเกาะลันตา เพื่อให้เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันหมู่ให้ผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     ::> ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน คณะทีมโรงพยาบาลเกาะลันตา หน่วยงานด้านสาธารณสุข อสม. และส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับความเสียสละเพื่อสังคม และขอขอบคุณโรงแรมเซาท์เทิร์น ลันตา รีสอร์ท สำหรับการอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และสำหรับพรุ่งนี้ 11 มิถุนายน 2564 อีกหนึ่งวัน เทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมใจรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งที่ 2 ตามนัด

     *** สามารถเข้าชมรูปภาพบรรยากาศได้ทั้งหมดทางเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs