Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ ...
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน จ.กระบี่ ปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.กระบี่
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 169 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่

     ::> วันที่ 14 ก.ย. 64 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน นายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวอนุรีย์ แข็งแรง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศึกษา และนางสมฤดี กสิคุณ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษา) เข้าร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล zoom meeting จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ โดยมีเนื้อหาในการประชุม การเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นการพัฒนาและขับเคลื่อนสภาเด็ก และเยาวชน การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 การร่วมวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 และเรื่องอื่นๆ

     ::> ตามที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ในวันนี้ วันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นการประชุมรุ่นที่ 2

*** นายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน รับมอบกำกับดูแล กองการศึกษา ทต.ศาลาด่าน

     ::> บริหารจัดการอำนวยความสะดวกห้องประชุมและดำเนินการระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting โดยนางสาวปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สำนักปลัด) นายสิทธิศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (กองช่าง) และคณะทีมงานที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs