Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ ...
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 182 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 14 กันยายน 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

     ::> วันที่ 14 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เป็นประธานดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ซึ่งแผนงานด้านการท่องเที่ยว เป็นแผนงานที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นเขตการท่องเที่ยวหลักของเกาะลันตา การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการจัดทำแผนแม่บนด้านการท่องเที่ยว กำหนดทิศทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเข้าประชุม เสนอแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

::> โดยมีระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

     1. การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว

     2. นำเสนอประเด็นด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

        - แผนงานการประชาสัมพันธ์

        - แผนงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

::> และระเบียบวาระอื่นๆ มีคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน กำกับดูแลและปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ประธานสภา และส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายนอก จากสมาคม ชมรม กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปราชญ์ชาวบ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมประชุม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs