Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบายการบริหาร
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
โปรดระวัง!!! เขตก่อสร้าง “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแหลมคอกวาง ม.1 ต.ศาลาด่าน”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 183 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 12 ตุลาคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม :

โปรดระวัง!!! เขตก่อสร้าง “โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแหลมคอกวาง ม.1 ต.ศาลาด่าน”

     ::> ระหว่างนี้ จะมีเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินงาน (ปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราว ถนนไปหาดคอกวาง ระหว่างหน้าซอยทางเข้าบ้านในไร่ซอยที่ 1 ถึงหน้าซอยทางเข้าบ้านในไร่ซอยที่ 2) จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

     ::> เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อความปลอดภัย ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางเข้าออกซอยเข้าบ้านในไร่ซอยที่ 1 แล้วสามารถผ่านเข้าออกซอยที่ 2 และซอยที่ 3 ได้อย่างระมัดระวัง จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์

     ::> ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ

     ::> ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปรับปรุงด้านความปลอดภัยป้องกันอันตรายจากถนนชำรุด แก้ไขน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทัน และป้องกันน้ำกัดเซาะซึ่งทำให้พื้นที่เสียหาย เป็นการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน ถ้าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเปิดให้ใช้เดินทางผ่านได้ตามปกติเช่นเดิม

     ::> โดยในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หากมีเหตุปัญหาทำให้เกิดความเสียหายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สามารถแจ้งผู้รับจ้าง (สันติพาณิชย์) ทันที ณ ที่ทำการก่อสร้าง หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 061-2512310 หรือติดต่อผู้ควบคุมงาน หมายเลขโทรศัพท์ 096-6754500 ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงานจากกองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน ได้เข้าพื้นที่ควบคุมการดำเนินงานตลอดระยะเวลาทุกวันจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จสมบูรณ์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs