Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์
รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ประวัติตำบล
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาเทศบาล
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เทศบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  ประกาศ
  เชิญประชุม
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง
  นโยบาย/การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 238 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2563
รายละเอียดกิจกรรม :

🎋 การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

🎋 วันที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายตรีธวัช รักเมือง ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์ รองปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นเลขานุการประชุม โดยมีระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563) ระเบียบวาระเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา 1) เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณเพิ่มเติม ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ครุภัณฑ์โรงงาน 2) เรื่องการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 2 ท่าน เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศาลาด่าน 3) เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน 4) เรื่องการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน จำนวน 3 ท่าน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน 5) เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบแรก ช่วงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน (เดิม) 6) เรื่องรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7) เรื่องรายงานสถานะทางการคลังเทศบาลตำบลศาลาด่าน และระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลาด่าน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-231 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs