Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบาย/รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
   ¤ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  ¤ E-Service
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
  ¤ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  ¤ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 276 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 29 เมษายน 2565
รายละเอียดกิจกรรม :

ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ::> วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ทต.ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายสัมฤทธิ์ ปานะ ประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา พร้อมท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา คณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศาลาด่าน รับการตรวจเยี่ยมตามกำหนดการในวันนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและรับคำเสนอแนะ เพื่อปรับใช้ในการบริหารงานราชการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อย่างสูงสุด ตามกำลังความสามารถ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้สามารถกระทำได้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs