Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบาย/รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
   ¤ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ¤ ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ มาตรการ/ข้อกำหนด
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ¤ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ¤ การประเมินความเสี่ยง ทุจริต ประพฤติมิชอบ
  ¤ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  ¤ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  ¤ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ ประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.รัฐ
  ¤ การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ¤ การประเมินจริยธรรม จนท. ของรัฐ
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
แจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ประกาศ “ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566) (ดู : 129)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 102)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเวลา เปิด – ปิด น้ำประปาของ ทต.ศาลาด่าน (หมู่ที่ 2 บ้านพระแอะ) (ดู : 34)
รับสมัคร “จิตอาสา” ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 (ดู : 32)
ขอเชิญผู้สูงอายุตำบลศาลาด่าน เข้าร่วม "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลศาลาด่าน" (ดู : 67)
ประกาศ “ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566) (ดู : 129)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน
เปิดเผยราคากลางโครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กในวัยเรียนสำหรับประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ดู : 39)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย - บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 78)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่มาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 68)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเรือนไทย – บ้าน อนนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 89)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 96)
ประกาศ “ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำจากหน้ารีสอร์ท D.R. ถึง คลองบ้านในไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)” (ดู : 112)
วีดีโอ VDO เทศบาลตำบลศาลาด่าน
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
 
ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูซึ่งเลื้อยเข้าโรงแรมลายานะ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมต้อนรับพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่เข้าสู่หน่วยงานครอบครัว ทต.ศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 6 (4/2565)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลศาลาด่าน
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (ดู : 119)
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 141)
เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู : 605)
เทศบาลตำบลแหลมสัก ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (กรณีตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 164)
เทศบาลเมืองกระบี่ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 162)
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 230)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เส้นทางท่องเที่ยว ตำบลศาลาด่าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    เทศบาลตำบลศาลาด่าน
กระดานสนทนา (Q&A) เทศบาลตำบลศาลาด่าน คลิ๊กที่นี่
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs