Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล
นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
 
ข้อมูลเทศบาล
   ¤ ประวัติตำบล
   ¤ ข้อมูลทั่วไป
   ¤ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   ¤ โครงสร้างองค์กร
   ¤ นโยบาย/รายงานผลการปฏิบัติงาน
   ¤ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล
   ¤ การเลือกตั้งท้องถิ่น
   ¤ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ¤ ข้อมูลการตรวจสอบภายใน
   ¤ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 
 
ข้อมูลบุคลากร
   ¤ คณะผู้บริหาร
   ¤ สมาชิกสภาเทศบาล
   ¤ หัวหน้าส่วนราชการ
   ¤ สำนักปลัด
   ¤ กองคลัง
   ¤ กองช่าง
   ¤ กองการศึกษา
   ¤ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   ¤ จ้างเหมาบริการ
 
 
แผนการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ แผนการดำเนินงาน
  ¤ แผนพัฒนาสามปี
  ¤ แผนพัฒนาสี่ปี
  ¤ แผนยุทธศาสตร์
  ¤ แผนอื่นๆ
  ¤ มาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานผลการดำเนินงาน/พัฒนา
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบ 6 เดือน)
  ¤ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปี)
  ¤ การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  ¤ รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติ/กฏหมาย/ปฏิบัติ
  ¤ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ¤ เทศบัญญัติอื่นๆ
  ¤ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  ¤ ระเบียบ/ข้อบังคับ/
ประกาศมาตรการต่างๆ
  ¤ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานการเจ้าหน้าที่
  ¤ แผนอัตรากำลัง
  ¤ นโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
  ¤ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ¤ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
  ¤ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
  ¤ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือน
  ¤ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
การเงิน/การคลัง
  ¤ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ¤ รายงานทางการคลัง
  ¤ รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการใข้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
การประชุม/ตรวจสอบ/ประเมิน
  ¤ กิจการสภา ทต.ศาลาด่าน
  ¤ การประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงาน
  ¤ ผลการประเมิน (LPA / ITA)
  ¤ ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
การให้บริการ
  ¤ แบบฟอร์มการรับบริการ
  ¤ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ¤ คู่มือบริการประชาชน
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ¤ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ¤ การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
  ¤ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ¤ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ¤ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ¤ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  ¤ การประเมินความเสี่ยง ทุจริต ประพฤติมิชอบ
  ¤ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  ¤ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  ¤ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
  ¤ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  ¤ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  ¤ รายงานผลการดำเนินการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรม
  ¤ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ¤ ประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.รัฐ
  ¤ การขับเคลื่อนจริยธรรม
  ¤ การประเมินจริยธรรม จนท. ของรัฐ
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
แจ้งเหตุร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 รับสมัคร “จิตอาสา” ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 65 คน
ประกาศวันที่  11 พฤษภาคม 2566

รับสมัคร “จิตอาสา” ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพสึนามิ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

   1. เมื่อเกิดภัยสึนามิ ท่านประสงค์จะมีบทบาทในการช่วยอพยพขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง โดยคุณสมบัติ มีใจ มีรถยนต์ รับจำนวน 15 ท่าน

   2. อสม. ในทุกหมู่บ้าน หากมีจิตอาสา ไม่จำกัดจำนวน

   3. เมื่อเกิดภัยสึนามิ ท่านประสงค์จะช่วยอพยพขนย้ายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับจำนวน 21 ท่าน

   4. อาสาจัดระเบียบจราจร (ต้องผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจร หรือ อปพร.)

   5. อาสาฝ่ายสนับสนุนเสบียงอาหาร

   6. สถานประกอบการที่เปิดบริการ บริเวณชายหาด ที่ประสงค์ร่วมอพยพนักท่องเที่ยว และพนักงานในกิจการของตน

*** ทุกท่านต้องมีเวลาร่วมภารกิจ จำนวน 2 วัน โดยวันแรก คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมมอบหมายชี้แจงโครงการ และวันที่สอง คือ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการร่วมฝึกซ้อมตามแผน

*** การฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการซ้อมเสมือนจริง เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย ท่านมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือการอพยพจริง (โดยไม่มีค่าตอบแทน)

*** สำหรับทีมเทศบาลและ รพ.สต. มีหน้าที่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน และประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพ และจัดทีมสนับสนุน

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศาลาด่าน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 084 – 5839824 นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล หัวหน้าสำนักปลัด (คุณแอร์) หรือติดต่อสำนักงาน 075 - 667230 (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 
 
 
   เทศบาลตำบลศาลาด่าน
   เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150  โทรศัพท์ : 075-667-230 โทรสาร : 075-667-231
   Copyright © 2019. www.saladan.go.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saladan571@gmail.com. All rights reserved. Powered by stsbbs