ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อสภา ทต.ศาลาด่าน
2486
29 เมษายน 2565

     ::> วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ทต.ศาลาด่าน เตรียมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นี้ ซึ่งวันนี้ได้เรียนเชิญคณะสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน พิจารณาให้ความเห็น ในการคัดเลือกโครงการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) เพื่อสรุปให้กองช่าง จัดทำแบบแปลนและประมาณราคา เพื่อตั้งงบประมาณ ประกอบร่างเทศบัญญัติดังกล่าว