สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายสัมฤทธิ์ ปานะ

  ประธานสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน

 • นายวงศธร กสิคุณ

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน

 • ลาออก รอคัดเลือกใหม่

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน

 • นายกฤตบดินทร์ วะเจดีย์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายปราโมทย์ พยายาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายวงศธร กสิคุณ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2

 • นายสัมฤทธิ์ อิสลาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2

 • นายสัมฤทธิ์ ปานะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายศรัทธา กสิคุณ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายสิทธิเดช เวชศักดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2

 • นายสมบัติ กสิคุณ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2

 • นางสาวปริศนา ชุมภูชนะ

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายแสนศักดิ์ ภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 1

 • นายเอกพัชร์ แต้เตี้ย

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2

 • นายสถาพร งดงาม

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  เขต 2