สำนักปลัด
 • นายยศดนัย หมาดเส็น

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายอนันต์ แดงกุล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายสุรศักดิ์ ขาวเชื้อ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ชำนาญการ

 • นางสาวพัตรธิมา ศรีเปารยะ

  นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

 • นางสาวประภัสสร เพ็ชรพันธ์

  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

 • ว่าง

  นิติกร ปก./ชก.

 • นายกิตตินันท์ ไชยสุวรรณ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายสรวิศ ชูศักดิ์

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
  ปฏิบัติการ

 • นางสาวธนิศา สาราบรรณ์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นายชัยลัภย์ภัทร ช้างน้ำ

  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  ปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
  ปง./ชง.

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.

 • นางสาวศิริรัตน์ หวังผล

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • นายกรวิชญ์ ไชยแป้น

  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 • นายรณชัย ฤกษ์ดี

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

 • ว่าที่ร้อยตรีหญิงสัจพร ใจดี

  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

 • นางสาวชลลดา สูงใหญ่

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 • นางสาวรัชนี กสิคุณ

  นักพัฒนาการท่องเที่ยว

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปง./ชง.

 • นางสาวจิรารัตน์ อดทน

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุภาวดี ขาวเชื้อ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
  การท่องเที่ยว

 • นางสาวสกาวรุ้ง ก๊กใหญ่

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายม่าสอด ขาวเชื้อ

  พนักงานขับเครื่องจักรกล
  ขนาดเบา

 • นางสาวขวัญตา ละงู

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวเบญจพร โสภณ

  ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 • นายพรชัย แดงร่า

  พนักงานขับเครื่องจักรกล
  ขนาดเบา

 • นางสาวสมศรี บุตรเหม

  คนงานทั่วไป

 • นายสมบูรณ์ กสิคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายวีระชัย เกื้อชาติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายจำรูญ หวังผล

  คนงานทั่วไป

 • นายณัฐสิทธิ์ หมู่มาก

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสมจิตต์ หึงษาชู

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายจรินทร์ หวันด้าเหร่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

 • นายธวัชชัย สันม่าแอ

  นักการภารโรง

 • นายนราธิป ชื่นเชาว์ไว

  คนสวน