คณะผู้บริหาร
 • นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล

  นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
  โทรศัพท์ 081 - 7871549, 091 - 5278673

 • นายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 1
  โทรศัพท์ 088 - 7614497

 • นายก้าหรีม หมู่มาก

  รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน คนที่ 2
  โทรศัพท์ 093 - 5782087

 • นายอารีย์ ลู่เด็นบุตร

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
  โทรศัพท์ 081 - 5361557

 • นายบุณนิธิ ก๊กใหญ่

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
  โทรศัพท์ 081 - 4690525