กองคลัง
 • นางเพชรณรี เกิดผล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • ว่าง

  นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

 • ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก.

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. / ชง.

 • นายณัฐฎนันท์ หลี้หมุน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาวพิมพ์รวี ชัยเกษตรสิน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ปง. / ชง.

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง. / ชง.

 • นางสุพรรษา แก่นทอง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  นักวิชาการคลังชำนาญการ ปก. / ชก.

 • นางสาวนันทิชา กสิคุณ

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 • นางอภัสนันท์ พิสุทธิ์ชลธี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายประดิษฐ์ พยายาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาววันดี สมนึก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอัมภา เสดร่าหมาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกานต์พิชชา พยายาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวยุพิน ชนะเมือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้