กองการศึกษา
 • นางสาวอนุรีย์ แข็งแรง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวอนุรีย์ แข็งแรง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 • นางสาวกาญจนา บุญทองจันทร์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • ว่าง

  นักวิชาการศึกษา ปก. / ชก.

 • ว่าง

  นักสันทนาการ ปก. / ชก.

 • นางสาวมารี่ย๊ะ สันม่าแอ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ปฏิบัติงาน

 • นางสมฤดี กสิคุณ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวรุ่งธิดา หวังผล

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวกุมารี วะเจดีย์

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

 • นางสาวยามีล๊ะ ก๊กใหญ่

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านคลองโขง

 • นางสุดใจ กสิคุณ

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง

 • นางกาญจนา อดทน

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง

 • นางสาวนิภาพร พยายาม

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านคลองโขง

 • ว่าง

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านทุ่งหยีเพ็ง

 • นางสาวหม๊ะส์ตูรา ปันยี

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง

 • ว่าง

  ครู ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

 • นางสาวมณี ก๊กใหญ่

  ครู ศพด.บ้านพระแอะ

 • นางสุชาดา ช้างน้ำ

  ครู ศพด.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

 • นางอาลัย สาวปอ

  ครู มัสยิดบ้านสมพรพรุกม

 • นางวิศรุตา กสิคุณ

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

 • นางสาวนันทวดี อุดี

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.มัสยิดบ้านคลองโขง

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.บ้านพระแอะ

 • นางสาวอารี หีมแหละ

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.มัสยิดบ้านสมพรพรุกม

 • นางสาวกรกนก ช้างน้ำ

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

 • นางสาวกัสสุรีย์ กสิคุณ

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

 • นางสาวนูรีซาน ยีตาเยะ

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.บ้านพระแอะ

 • ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก
  ศพด.ชุมชนบ้านศาลาด่าน