หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายยศดนัย หมาดเส็น

  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
  ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  โทรศัพท์ 092 - 8695115

 • นายยศดนัย หมาดเส็น

  รองปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน
  โทรศัพท์ 092 - 8695115

 • ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ -

 • นางเพชรณรี เกิดผล

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ 090 - 8919565

 • นายสุกรี แข็งแรง

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ 081 - 6910539

 • นางสาวอนุรีย์ แข็งแรง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ 087 - 2687905