กองช่าง
 • นายสุกรี แข็งแรง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ว่าง

  วิศวกรโยธา ปก. / ชก.

 • นายปรีชา ฤทธิจรูญ

  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • นางเอสรา รัตนกระจ่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  นายช่างไฟฟ้า ปง. / ชง.

 • ว่าง

  นายช่างโยธา ปง. / ชง.

 • ว่าง

  นายช่างเขียนแบบ ปง. / ปง.

 • ว่าง

  นายช่างสำรวจ ปง. / ชง.

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นายอนุวัฒน์ วะเจดีย์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายมูฮัมหมัดอิลมี แข็งแรง

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายอนนต์ วะเจดีย์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา