จ้างเหมาบริการ
 • นางสาวอันดาพร เลขมาศ

  ปฏิบัติงานธุรการ งานป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย
  (สำนักปลัด)

 • นายวชิรวิทย์ กิจนิตย์ชีว์

  ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
  (สำนักปลัด)

 • นางสาวสุพรรษา ลู่เด็นบุตร

  ปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข
  (สำนักปลัด)

 • นางสาวฉวีรัตน์ ธรรมเชื้อกูลชัย

  ปฏิบัติงานบริการสาธารณสุข
  (สำนักปลัด)

 • นายณัฐวุฒิ หมู่มาก

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย (สำนักปลัด)

 • นายวราพงศ์ จินดารุก

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย (สำนักปลัด)

 • นายยุทธภูมิ ขาวเชื้อ

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย (สำนักปลัด)

 • นายนันทวัฒน์ เกื้อชาติ

  ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย (สำนักปลัด)

 • นายคม หมู่มาก

  ปฏิบัติงานขับรถเก็บขนขยะ
  มูลฝอย โซน 1 (สำนักปลัด)

 • นายก่อหราด บุตรสมัน

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 1
  (สำนักปลัด)

 • นายอณัฐชัย บุตรสมัน

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 1
  (สำนักปลัด)

 • นายสมร อุปสุก

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 1
  (สำนักปลัด)

 • นายบุญนำ สำหนาว

  ปฏิบัติงานขับรถเก็บขนขยะ
  มูลฝอย โซน 2 (สำนักปลัด)

 • นายอุทิศ หมู่มาก

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 2
  (สำนักปลัด)

 • นายพงษ์ศักดิ์ ยาจิ

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 2
  (สำนักปลัด)

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ณ ลำปาง

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 2
  (สำนักปลัด)

 • นายสุรชัย ขาวเชื้อ

  ปฏิบัติงานขับรถเก็บขนขยะ
  มูลฝอย โซน 3 (สำนักปลัด)

 • นายกุศล พลบุญ

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 3
  (สำนักปลัด)

 • นายเหียม แก้วสุกใส

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 3
  (สำนักปลัด)

 • นายอภิชัย สอดส่อง

  ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย โซน 3
  (สำนักปลัด)

 • นายธนากร หวังผล

  ปฏิบัติงานขับรถตีนตะขาบ
  (สำนักปลัด)

 • นายอรรถพล บ้าเหร็ม

  ปฏิบัติงานเวรยามประจำ
  สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (สำนักปลัด)

 • นายอริยวงศ์ ก๊กใหญ่

  ปฏิบัติงานขับรถยนต์
  ส่วนกลาง (กองคลัง)

 • นางสาวสุธินันท์ ขาวเชื้อ

  ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
  ค่าขยะมูลฝอย โซน 1 (กองคลัง)

 • นางสาวลัดดาวัลย์ กสิคุณ

  ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม
  ค่าขยะมูลฝอย โซน 2 (กองคลัง)

 • นายหมาด กูลน้อย

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 1 (กองช่าง)

 • นายสหัน พยายาม

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 2 (กองช่าง)

 • นายส้าปี กามิน

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 3 (กองช่าง)

 • นายสรินทร์ ภักดี

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 4 (กองช่าง)

 • นายราชนาวี หมู่มาก

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 5 (กองช่าง)

 • นายธีรวัฒน์ พันธุชาติ

  ปฏิบัติงานตัดหญ้าตัดแต่งต้นไม้
  โซน 6 (กองช่าง)

 • นายนวิน ลู่เด็นบุตร

  ปฏิบัติงานบริการประปาและทั่วไป
  (กองช่าง)

 • นายมุมีน ขาวเชื้อ

  ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกเทท้ายติดตั้ง
  เครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
  (กองช่าง)