เทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 571 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150 :: WWW.SALADAN.GO.TH ::

นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล

นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

081 - 7871549, 091 - 5278673

  • วิสัยทัศน์

    ศูนย์กลางการท่องเที่ยว รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารชาวทต.ศาลาด่าน

กิจกรรมชาวทต.ศาลาด่าน

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
26 มีนาคม 2564

พี่น้อง ทต.ศาลาด่าน เราดูแล

5
หมู่
6,940
ประชากร
38.13
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลตำบลศาลาด่าน
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.