ผลการประเมิน (LPA / ITA)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565
16 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564
21 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
16 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
30 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ