รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับริการ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2565
27 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการที่มีต่อเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2565
11 พฤศจิกายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 กันยายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ