ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับ อปท.
2849
29 เมษายน 2565

ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายอำเภอเกาะลันตา และคณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ::> วันที่ 29 เม.ย. 65 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ทต.ศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ นายสัมฤทธิ์ ปานะ ประธานสภาฯ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ให้การต้อนรับนายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา พร้อมท้องถิ่นอำเภอเกาะลันตา คณะผู้ติดตาม เข้าตรวจเยี่ยม ร่วมพูดคุย ปรึกษาหารือข้อราชการสำคัญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลศาลาด่าน รับการตรวจเยี่ยมตามกำหนดการในวันนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและรับคำเสนอแนะ เพื่อปรับใช้ในการบริหารงานราชการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาด่าน อย่างสูงสุด ตามกำลังความสามารถ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ให้สามารถกระทำได้