ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เทศบาลตำบลศาลาด่าน (ITA 2564)
22 มกราคม 2564

0


.

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลศาลาด่าน (ITA 2564)
22 มกราคม 2564

0


.

คำกล่าวเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
5 พฤศจิกายน 2561

0


 

 

 

ข้าพเจ้านายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนง ต่อสาธารณชนและเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้ภารกิจเกี่ยวกับ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ตลอดจนการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนัก และพร้อมรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยทุกขั้นตอนต้องมี ความถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ ด้วยปัญญารู้คิดพิจารณาว่า การกระทำใดเป็นความเจริญ การกระทำใดเป็นความเสื่อม การกระทำใดที่ต้องทำ และการกระทำใดที่ต้องละเว้นและกำจัด จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

นายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ