หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด ทต.ศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ท.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558
2 มีนาคม 2566

0


.

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2557
2 มีนาคม 2566

0


.

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
2 มีนาคม 2566

0


.

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
2 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลศาลาด่าน
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
1 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


.

เอกสารแนบ