ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมาตรการต่างๆ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน “เขตพื้นที่ควบคุม การปล่อยสัตว์ นำสัตว์ หรือจูงสัตว์”
1 ธันวาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน “กำหนดจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชั่วคราว”
12 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจร จังหวัดกระบี่ ว่าด้วย กำหนดการจอดรถในเชตชุมชนบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
19 มิถุนายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จำนวน 9 เรื่อง
12 มิถุนายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา จำนวน 2 เรื่อง
12 มิถุนายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน "หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ"
8 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน "มาตรการจัดระเบียบบริเวณชุมชนท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน"
7 กุมภาพันธ์ 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ “การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
30 กันยายน 2565

0


.

เอกสารแนบ