ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS)
คำสั่ง "แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลศาลาด่าน"
18 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
บันทึกขอดำเนินการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลศาลาด่าน
31 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ "จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลศาลาด่าน"
31 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง "แต่งตั้งคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เทศบาลตำบลศาลาด่าน"
31 ตุลาคม 2566

0


เอกสารแนบ