ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม 2566
2503
27 มิถุนายน 2566

ทต.ศาลาด่าน เปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 29 กรกฎาคม 2566

     วันที่ 27 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ณ แปลงเกษตรเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมเปิดป้ายและร่วมปลูกพืชสมุนไพร “โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยนายสุกฤษฎิ์พงษ์ วะเจดีย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.ศาลาด่าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลศาลาด่าน ครูและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ เข้าร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมพิธีเปิดพร้อมเปิดป้ายและร่วมปลูกพืชสมุนไพรตามโครงการ

     จากสถานการณ์ความผันผวนและมีการเปลี่ยนแปลงของโลก (VUCA World) ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และระบบการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความมั่นคงและความยั่งยืนทางยา ซึ่งยาจากสมุนไพร เป็นอีกหนึ่งความหวัง ดังจะเห็นได้จากหลายประเทศเร่งค้นหาและศึกษาวิจัยยา จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรที่หลากหลาย มีภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร เป็นยารักษาโรคมายาวนาน มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ

     รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนายา จากสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เป็นผลให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง และครอบครัวด้วยการบริโภคสมุนไพรมากขึ้น เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย เป็นต้น ทำให้สมุนไพรเป็นที่นิยมและมีความต้องการเพิ่มขึ้น แต่การใช้สมุนไพรนั้น หากนำมาใช้ไม่ถูกวิธีหรือไม่เหมาะสมแล้ว จากคุณประโยชน์ อาจกลายเป็นโทษได้เช่นเดียวกัน การมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับพื้นที่ ในแต่ละท้องถิ่นนั้น ถือว่ามีความหลากหลายทางระบบนิเวศสูง มีพืชพรรณสมุนไพรนานาพรรณที่สามารถ ให้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ มีคุณค่าทางอาหาร และสิ่งที่สำคัญยิ่งคือภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมานาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

     อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้ทางด้านพืชพรรณสมุนไพรดังกล่าว ยังขาดการถ่ายทอดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนเท่าที่ควร ทำให้ไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการใช้ สมุนไพรท้องถิ่นจากบรรพบุรุษ คนรุ่นหลังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสมุนไพร ชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์ ทั้งยังขาดการสนับสนุนการอนุรักษ์และการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร เนื่องจากสมุนไพรบางชนิด ได้มาจากป่าธรรมชาติ แต่ชุมชนมีการบุกรุกมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมุนไพรในชุมชน ลดน้อยลง บางชนิดสูญหายไป หรืออาจหาได้ยากขึ้น กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพร

     เทศบาลตำบลศาลาด่าน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพร ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จึงได้ดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ขึ้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน

     รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์ และการใช้สมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มาปรับใช้ นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

     2. เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับชนิดของพืชพรรณ สมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์

     3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน มีความรู้เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย และสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร

จัดโดย งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ทต.ศาลาด่าน

#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น #1อปท1สวนสมุนไพร

ทั้งนี้ สามารถเข้าชมภาพถ่ายบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดได้ทางเพจ facebook : เทศบาลตำบลศาลาด่าน ::> https://www.facebook.com/saladan.municipality/posts/582735340716567