แบบฟอร์มการรับบริการ
หนังสือแจ้งขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ประเภทควบคุมการใช้
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หนังสือมอบอำนาจของผู้ขออนุญาต
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารร่วมผนัง
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
หลักฐานที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
25 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
29 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ)
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอ จดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอ (ตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน) ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอ (ตรวจค้นเอกสาร / รับรองสำเนาเอกสาร / ใบแทน) ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
26 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบคำขอรับใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ