คู่มือบริการประชาชน
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
27 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
24 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
23 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
การขอใช้น้ำประปา
23 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ภายในเขตเทศบาลตำบลศาลาด่าน
23 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
การข้อดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
17 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศ "ยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ"
23 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และ หจก.) บจ. และ บมจ. ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนด
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและ หจก.) บจ. และ บมจ. ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนด
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17 กันยายน 2564

0


.

เอกสารแนบ