การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน แรก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
18 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน ทต.ศาลาด่าน
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ครั้งที่ 6
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65)
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน 1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65)
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 30 มี.ค. 65) ประจำปี 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 30 มี.ค. 65) ประจำปี 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65) ประจำปี 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. 65 - 30 ก.ย. 65) ประจำปี 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65) ประจำปี 2565
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล การเพิ่่มค่าจ้างลูกจ้างประจำปี และเพ่ิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร และตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่าง
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
สรุปหลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
รวม QR Code งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
3 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ