การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558
7 ตุลาคม 2565

0


.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
7 ตุลาคม 2565

0


.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
7 ตุลาคม 2565

0


.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2555
7 ตุลาคม 2565

0


.

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2558
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
7 ตุลาคม 2565

0


.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรือง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่่ส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาด่าน
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ครั้งที่ 1
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ครั้งที่ 2
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ครั้งที่ 4
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) ครั้งที่ 5
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
อัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
7 ตุลาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 กันยายน 2563

0


.

เอกสารแนบ