การประเมินความเสี่ยง ทุจริต ประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 ทต.ศาลาด่าน
11 พฤศจิกายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ITA 2564)
8 กุมภาพันธ์ 2564

0


.

เอกสารแนบ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ITA 2564)
14 มกราคม 2564

0


.

เอกสารแนบ