วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนา อบต.ศาลาด่าน

                                      ศูนย์กลางการท่องเที่ยว รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น

1.  พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ  สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และสร้างจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยไม่ละเลยการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการคมนาคมทั้งทางบก  และทางน้ำ  ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของท้องถิ่นในอนาคต

3.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมให้ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรม  จริยธรรม และสามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยให้คงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  พัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้