ประวัติตำบล
ประวัติตำบลศาลาด่าน
9 พฤษภาคม 2565

0


ประวัติตำบลศาลาด่าน

     ::> ตำบลศาลาด่าน มีประวัติความเป็นมา สรุปได้พอสังเขป ดังนี้ เหตุที่มีชื่อว่า “ศาลาด่าน” เนื่องจากมีผู้นำเรือสินค้าและเรือของชาวบ้านที่สัญจรไปมา แวะพักจอดเพื่อหลบมรสุมบริเวณศาลาที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และต่อมาบริเวณดังกล่าว ได้ก่อสร้างอาคาร (ศาลา) ด่านตรวจเรือสินค้าเข้าออก เป็นด่านศุลกากรทางทะเลฝั่งอันดามัน เมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ จึงได้มีการรวบรวมหมู่บ้านบนเกาะลันตาใหญ่ทั้งหมดเป็นตำบลเกาะลันตาใหญ่ แต่ด้วยเป็นตำบลขนาดใหญ่ ต่อมา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2526 จึงตั้งตำบลศาลาด่าน แยกออกจากตำบลเกาะลันตาใหญ่ ในปัจจุบันตำบลศาลาด่าน เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๕ ตำบล ของอำเภอเกาะลันตา และมีเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบตามกรอบอำนาจหน้าที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาด่านทั้งตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข กบ 6022 ไปตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข กบ 5036 เข้าสู่ทางหลวงท้องถิ่น 4245 ตอนศาลาด่าน – สังกะอู้ รวมระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ประมาณ 20 กิโลเมตร

     ::> เทศบาลตำบลศาลาด่าน มีเนื้อที่ประมาณ ๓๘.๑๓  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๓,๘๓๑ ไร่