การขับเคลื่อนจริยธรรม
การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม
20 กรกฎาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Donts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
19 กรกฎาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
การประชุมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
18 กรกฎาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติ DOS VS DONTS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
15 กรกฎาคม 2565

0


.