กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
7 มกราคม 2565

0


.

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
9 มกราคม 2552

0


.

เอกสารแนบ