ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ประกาศ "จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์"
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง "แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลศาลาด่าน"
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง "แต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลศาลาด่าน"
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศ "มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่"
6 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ