ผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
4 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
24 มีนาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
30 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ