ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

จ้างส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.19-101สายข้างโรงเรียนเขาดินประชานุกูล หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

ซื้อแผ่นยาปูพื้นห้องออกกำลังกาย (ห้องฟิตเนส) หมู่ที่ 4 บ้านคลองย่าหนัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-03

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยตลาดนัด หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อหิน ตำบลเขาขาว

2024-04-04

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

จ้างเหมาเช่าเต็นท์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

จ้างทำป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน จำนวน ๓๒ ป้าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานพาณิชย์ กองช่าง) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

จ้างเหมาบริการเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง

2024-04-01

เทศบาลตำบลคลองพน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-10

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ซื้ออุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

เทศบาลตำบลทรายขาว

ซื้อวัสดุประปา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-04

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-11

เทศบาลตำบลควนกลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๖๗-๐๐๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-04-01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ซื้อวัสดุสำหรับจัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-04-09