ประมวลจริยธรรมสำหรับ จนท.รัฐ
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
7 เมษายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
7 เมษายน 2565

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
20 มกราคม 2565

0


.

เอกสารแนบ