รายงานทางการคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
23 พฤศจิกายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน "รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566"
19 ตุลาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
18 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงดทดลอง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
5 เมษายน 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มกราคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
14 ธันวาคม 2565

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
15 ธันวาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
2 สิงหาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มิถุนายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
31 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564
30 เมษายน 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564
28 กุมภาพันธ์ 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
31 มกราคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
31 ธันวาคม 2563

0


.

เอกสารแนบ
รายงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ธันวาคม 2563

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564
30 พฤศจิกายน 2563

0


.

เอกสารแนบ
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564
31 ตุลาคม 2563

0


.

เอกสารแนบ