การเลือกตั้งท้องถิ่น
ประกาศ ทต.ศาลาด่าน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (พื้นที่ตำบลศาลาด่าน)
27 มีนาคม 2566

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศ "บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน / สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน"
15 กรกฎาคม 2564

0


สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ด้านล่าง) ได้ ดังต่อไปนี้

     - ลำดับที่ 1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ ที่ ลต(กบ)0004/ว 57 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการปิดประกาศบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จำนวน 29 ชุด

::> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ดังนี้

     - ลำดับที่ 2 (นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล)

     - ลำดับที่ 3 (นายทศภณ หนักแน่น)

     - ลำดับที่ 4 (นายชนินทร์ภัทร์ เลื่องลือ)

::> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน (เขต 1) ดังนี้

     - ลำดับที่ 5 (นายแสนศักดิ์ ภักดี)

     - ลำดับที่ 6  (นางสาวปริศนา ทิ้งอีด)

     - ลำดับทึ่ 7 (นายฉลอง ดวงดาว)

     - ลำดับที่ 8 (นายอำนาจ สิทธิชัย)

     - ลำดับที่ 9 (นายสัมฤทธิ์ ปานะ)

     - ลำดับที่ 10 (นายปราโมทย์ พยายาม)

     - ลำดับที่ 11 (นายเดียว ทะเลลึก)

     - ลำดับที่ 12 (นายอัศวิน ดุลพินิจพัฒนา)

     - ลำดับที่ 13 (นายกฤตบดินทร์ วะเจดีย์)

     - ลำดับที่ 14 (นายศรัทธา กสิคุณ)

::> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน (เขต 2) ดังนี้

     - ลำดับที่ 15 (นายสิทธิเดช เวชศักดิ์)

     - ลำดับที่ 16 (นายสุธน ก๊กใหญ่)

     - ลำดับที่ 17 (นายนวิน ลู่เด็นบุตร)

     - ลำดับที่ 18 (นายวงศธร กสิคุณ)

     - ลำดับที่ 19 (นายเกษม ปราบปราม)

     - ลำดับที่ 20 (นายเอกพัชร์ แต้เตี้ย)

     - ลำดับที่ 21 (นายราเชนทร์ อิสลาม)

     - ลำดับที่ 22 (นายถวิล ก๊กใหญ่)

     - ลำดับที่ 23 (นายสถาพร งดงาม)

     - ลำดับที่ 24 (นายสมบัติ กสิคุณ)

     - ลำดับที่ 25 (นายสัมฤทธิ์ อิสลาม)

     - ลำดับที่ 26 (นายอภิเดช พยายาม)

     - ลำดับที่ 27 (นายอ่าหมาด หมู่มาก)

     - ลำดับที่ 28 (นายวิระ กสิคุณ)

     - ลำดับที่ 29 (นางสาววิลัยพร ทิ้งอีด)

     - ลำดับที่ 30 (นายอุเทน หมู่มาก)

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
3 พฤษภาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน (อย่างเป็นทางการ)
30 เมษายน 2564

0


ประกาศผลการเลือกตั้ง "อย่างเป็นทางการ"

     ::> สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน

     ::> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันสมควร
27 เมษายน 2564

0


::> ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช้เหตุอันสมควร ทั้งนี้ สามารถดูบัญชีรายชื่อได้ที่บอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยมีจำนวนผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้

     ::> เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 329 คน

     ::> เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 308 คน

::> การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564

เอกสารแนบ
ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" (อย่างไม่เป็นทางการ) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
29 มีนาคม 2564

0


ประกาศ "ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง" (อย่างไม่เป็นทางการ)

     ::> นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

     ::> สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เขตเลือกตั้งที่ 1

     ::> สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เขตเลือกตั้งที่ 2

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูที่ป้ายประกาศได้ ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน

“อย่าลืม” แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2564 หากไม่่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564
29 มีนาคม 2564

0


     หากท่านใด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน “อย่าลืม” แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2564

     ดาวน์โหลด “หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” กรณีส่งเอกสารยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอเกาะลันตา ::> http://www.saladan.go.th/html/new-menu-view.asp... (จากโพสต์ก่อนหน้าในเว็บไซต์เทศบาลตำบลศาลาด่าน www.saladan.go.th หัวข้อ“ข้อมูลเทศบาล” เมนู “การเลือกตั้งท้องถิ่น” นี้)

     หรือ แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกด Link นี้ ::> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

ภาพบรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
28 มีนาคม 2564

0


::> วันที่ 28 มีนาคม 2564 "เลือกตั้งเทศบาล"

     บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ทุกหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (วันนี้) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

เข้าคูหากาบัตร 2 ใบ

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีม่วง) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีชมพู) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหกคน

     ::> กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

     ::> บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

     ::> บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

     กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไปด้วยนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 124/1 ถึงบ้านเลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 144/2 ถึงบ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง

เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ 2 หมู่ 4) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 91/24 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 334 ถึงบ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 3 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร สปช. 105 (ชมพู) ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 538 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารชั้นอนุบาล ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

     ทั้งนี้ สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทางเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

การเข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
28 มีนาคม 2564

0


::> วันที่ 28 มีนาคม 2564 "เลือกตั้งเทศบาล"

     ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายชอบ ทับทอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน นายกิตติศักดิ์ หิรัญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและประสานงานการเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม เพื่อตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน ในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่านและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน (วันนี้) วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ::> สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เขตเลือกตั้งที่ 1
28 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ::> สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน เขตเลือกตั้งที่ 2
28 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ::> นายเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน
28 มีนาคม 2564

0


.

เอกสารแนบ
"นับเวลาถอยหลัง พรุ่งนี้แล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะ" ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
27 มีนาคม 2564

0


"นับเวลาถอยหลัง พรุ่งนี้แล้ว อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะ"

เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

เข้าคูหากาบัตร 2 ใบ

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีม่วง) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีชมพู) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหกคน

     ::> กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

     ::> มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

     ::> มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

     ::> มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และ

     ::> คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

     ::> บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

     ::> บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

*** กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไปด้วยนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) "โดยมีขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งฯ ดังรูปภาพ"

เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 124/1 ถึงบ้านเลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 144/2 ถึงบ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง

เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ 2 หมู่ 4) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 91/24 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 334 ถึงบ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 3 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร สปช. 105 (ชมพู) ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 538 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารชั้นอนุบาล ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
25 มีนาคม 2564

0


ข้อพึงระวังกระทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

     หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลข 0 2141 8866, 0 2141 8579 และ 0 2141 8858 หรือศูนย์บริการข้อมูลสายด่วนเลือกตั้ง 1444

"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

คลิปวิดีโอ ::> ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
24 มีนาคม 2564

0


https://m.youtube.com/watch?v=RU1pnQJzgyw&feature=youtu.be

 

ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญชวน ชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่
23 มีนาคม 2564

0


     เทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน พร้อมใจออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

เข้าคูหากาบัตร 2 ใบ

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีม่วง) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกเทศมนตรี” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว

     ::> บัตรเลือกตั้ง(สีชมพู) สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาเทศบาล” ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมาย เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินหกคน

     ::> กรณีไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

     ::> มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

     ::> มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง

     ::> มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง และ

     ::> คุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

     ::> บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)

     ::> บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

*** กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ไปด้วยนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

*** เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 5) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 124/1 ถึงบ้านเลขที่ 555/9 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.ชุมชนบ้านศาลาด่าน

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 144/2 ถึงบ้านเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะบาหรา

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 555 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ มัสยิดบ้านโล๊ะดุหยง

*** เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ 2 หมู่ 4) ดังต่อไปนี้

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 91/24 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 1 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ บ้านเลขที่ 92 ถึงบ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ บ้านเลขที่ 334 ถึงบ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร 3 โรงเรียนบ้านพระแอะ

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ บ้านเลขที่ 1 ถึงบ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคาร สปช. 105 (ชมพู) ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

     ::> หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ได้แก่ บ้านเลขที่ 106 ถึงบ้านเลขที่ 538 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน ที่เลือกตั้ง ณ อาคารชั้นอนุบาล ร.ร.บ้านทุ่งหยีเพ็ง

“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง
23 มีนาคม 2564

0


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา ทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง

     ::> ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

     ::> หากผู้ใดขัดขืนหรือละเมิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     ::> ขอความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีกหนึ่งช่องทางหากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากเหตุอันสมควร)
21 มีนาคม 2564

0


"อีกหนึ่งช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน"

     หากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แจ้งเหตุจำเป็น ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 21 – 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564)

     เข้าสู่ระบบการแจ้งโดยกดที่ Link เว็บไซต์นี้ ::> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main (หรือดูรายละเอียดอื่นได้ในรูปภาพ)

     ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลศาลาด่าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาด่าน และนายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

"เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"

กิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”
20 มีนาคม 2564

0


     ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดกิจกรรมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง”

     วันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน นายชอบ ทับทอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นประธานเปิดการอบรม และนายกิตติศักดิ์ หิรัญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม พร้อมการแนะนำคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวขนิษฐา ปั้นทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ และนายภูวิศ วุฒิวงค์ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ซึ่งมีหัวข้อเนื้อหาการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลศาลาด่าน หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง” เพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ดังนี้

 เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) (รปภ.) บทบาทหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน

การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน

     ::> ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน

     ::> วันออกเสียงลงคะแนน

การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง

ข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเรียนรู้ตัวอย่างแบบพิมพ์ต่างๆ

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชมคลิบ VDO กระบวนการขั้นตอนดำเนินงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง พร้อมสาธิตอธิบายตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย/เพิ่มเติมจากเนื้อหาการอบรม

     ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ ขอบคุณคุณนายพรชัย สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ที่อำนวยความสะดวกให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่การอบรม ขอบคุณทีมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ที่สละเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

     ทั้งนี้ สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทางเพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 5/2564
19 มีนาคม 2564

0


     ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน จัดดำเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 5/2564

     วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม (เล็ก) เทศบาลตำบลศาลาด่าน นายชอบ ทับทอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 5/2564 โดยนายกิตติศักดิ์ หิรัญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เป็นเลขานุการดำเนินการประชุม โดยมีระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) ระเบียบวาระเรื่องเพื่อพิจารณา 1) พิจารณาคำร้อง เรื่อง ขอยกเลิกการเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ขอยกเลิกการเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ที่ 5/2564 (7) นายณัฐวุฒิ กสิคุณ ยื่นคำร้องโดย นายกมล กสิคุณ กำนันตำบลศาลาด่าน และคำร้อง เรื่อง ขอยกเลิกการเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564 ขอยกเลิกการเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่ 5/2564 (1) นางรวิพร อโณทัย ยื่นคำร้องโดย นายวินิจ กสิคุณ ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 2) พิจารณาเห็นชอบ คำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) 3) พิจารณาเห็นชอบ สถานที่รวบรวมผลคะแนน ตามร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง และระเบียบวาระอื่นๆ มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน และคณะกรรมการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลศาลาด่าน เข้าร่วมประชุม