ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลาด่าน (กิจกรรมปรับปรุงอาคารเก็บของเป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤศจิกายน 2566

2452


.