ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง "โครงการก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าประปา สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลศาลาด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
14 มีนาคม 2567

450