ภาพกิจกรรม
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 1/2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 1/2565

70

23 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.จังหวัดกระบี่

ทต.ศาลาด่าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.จังหวัดกระบี่

73

21 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนเส้นทางไปท่าเรือบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ทต.ศาลาด่าน ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนเส้นทางไปท่าเรือบ้านทุ่งหยีเพ็ง

73

21 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ตามความประสงค์การแจ้งของพี่น้องประชาชนตำบลศาลาด่าน (รวม 18 หลัง)

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 ตามความประสงค์การแจ้งของพี่น้องประชาชนตำบลศาลาด่าน (รวม 18 หลัง)

71

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูเข้าบ้านประชาชนพื้นที่บ้านคลองโขง

ทต.ศาลาด่าน ให้ความช่วยเหลือพร้อมประสานการจับงูเข้าบ้านประชาชนพื้นที่บ้านคลองโขง

70

18 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เตรียมความพร้อมนำโคมไฟฟ้าติดตั้งบริเวณถนนเส้นทางไปท่าเรือบ้านทุ่งหยีเพ็ง

ทต.ศาลาด่าน เตรียมความพร้อมนำโคมไฟฟ้าติดตั้งบริเวณถนนเส้นทางไปท่าเรือบ้านทุ่งหยีเพ็ง

70

15 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 1/2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ครั้งที่ 1/2565

74

14 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาด่าน

69

14 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน สปสช.ทต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช.ทต.ศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน สปสช.ทต.ศาลาด่าน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน สปสช.ทต.ศาลาด่าน

74

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต สนง.ทต.ศาลาด่าน และอาคารป้องกันฯ ประจำปี 2565 เพิ่มประสิทธิภาพการใข้งานปฏิบัติราชการและด้านการติดต่อสื่อสาร

ทต.ศาลาด่าน ปรับปรุงติดตั้งระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ต สนง.ทต.ศาลาด่าน และอาคารป้องกันฯ ประจำปี 2565 เพิ่มประสิทธิภาพการใข้งานปฏิบัติราชการและด้านการติดต่อสื่อสาร

71

11 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย หมู่ที่ 3 และบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะ หมู่ที่ 2

ทต.ศาลาด่าน ฉีดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย หมู่ที่ 3 และบริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะ หมู่ที่ 2

69

10 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาและพัฒนาโมเดลความร่วมมือห่วงโซ่คุณค่าการจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เกาะ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

ทต.ศาลาด่าน เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการศึกษาและพัฒนาโมเดลความร่วมมือห่วงโซ่คุณค่าการจัดการขยะและขยะพลาสติกด้วยแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เกาะ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

70

9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Communitiy Isolation)

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักคอย (Communitiy Isolation)

74

9 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน กับบรรยากาศต้อนรับและส่งนักท่องเที่ยว เข้า-ออก (โดยเกาะลันตาเที่ยวได้ทั้งปี)

ทต.ศาลาด่าน กับบรรยากาศต้อนรับและส่งนักท่องเที่ยว เข้า-ออก (โดยเกาะลันตาเที่ยวได้ทั้งปี)

71

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565

66

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19 สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนพื้นที่ตำบลศาลาด่าน

69

8 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ใช้แผนพัฒนาการศึกษา เทศบาลตำบลศาลาด่าน

69

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน กับสองกิจกรรมเส้นทางถนนโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา

ทต.ศาลาด่าน กับสองกิจกรรมเส้นทางถนนโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเกาะลันตา

71

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ของนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ (วันที่สอง)

ทต.ศาลาด่าน ต้อนรับการตรวจราชการในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ของนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และคณะ (วันที่สอง)

70

4 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

ทต.ศาลาด่าน จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาเทศบาลตำบลศาลาด่าน ประจำปีงบประมาณ 2565

69

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...